Sunday, January 22, 2023

Imāgo conventiculī


In hāc imāgine, amīcī, trēs gladiātōrēs adsunt ante theātrum nōndum parātum quod in campō Ūniversitātis Californiae exstruitur. Quod hominēs indoctī, nec Latīnē nec Graecē scientēs, amphitheātrum appellant. Nam in amphitheātrō spectātōrēs circum scaenam sunt, in theātrō autem  prō eā sedent. Aliae autem imāginēs dēsunt quia telephōnium meum exstīnctum est. Longē vērō per campum ambulāvimus,  pōtiōnēs calidās  sūmpsimus, amīcitiam renovāvimus. Ad proximum conventiculum!

Saturday, January 7, 2023

Nuntius conventiculī Jānuāriī

Sīcut saepe jam fēcimus, diē Sāturnī, 21ō Jānuāriī, hōrā 13ā (1 PM)  iterum conveniēmus in campō Ūniversitātis Californiae, ubi docet Jūdiciola nostra. Utinam plūrimī discipulī ejus adsint!


Hīc expectābō vōs:


3100 Gilman Dr, La Jolla, CA 92037


Map of Gilman Parking Structure, 3100 Gilman Dr, La Jolla, CA 92093


Venīte crēbrī!

Saturday, December 3, 2022

Imāginēs conventiculī

Hodiē in hortō Balboīcō ut Latīnē loquerēmur quattuor gladiātōrēs convēnimus. Īnspicite enim imāginēs nostrās ante statuam cui nōmen Poētā et Mūsa. Difficile autem fuit invenīre locum ubi vehicula nostra satuerēmus quia plūrimī hominēs propter diem fēstum in hortō adfuērunt ac viae obstrūctae sunt. Inter autem caupōnās ūna fuit ubi cibum Rōmānum vēnumdābātur. Sīc saltem cauponāriī asserēbant. Leō et emit et edit et adhūc vīvit. Post jūcundum colloquium, optantēs invicem fēlīcēs fēstās Nātīvitātis, valē dīximus. 

Tuesday, November 22, 2022

Conventiculum Decembris

Grātus ob respōnsūs vestrōs, libenter diem conventiculī ac locum nūntiō. Conveniēmus ergō diē Sāturnī 3ō Decembris, hōrā 13ā (1PM) ad bivium hoc  

El Prado & Balboa Drive, San Diego, CA 92013

 Map of El Prado, San Diego, CA

Deinde poterimus sīve sedentēs legere sīve ambulantēs colloquī

File:Cabrillo Bridge-2.jpg

Friday, October 28, 2022

Conventiculum crāstinum

Amīcī meī, conveniēmus diē Sāturnī 29ō Octōbris, hōrā 13ā (i.e. 1 P.M.), in agrō aestuōsō Corōnātī (vulgō, Coronado Tideland Park):  In āreā statīvā vōs expectābō. Deinde pergēmus legere Cornēlium Nepōtem (Nep. Them. 8), sī placuerit vōbīs. Aliter autem ambulēmus.

Port of San Diego's Public Parks