Saturday, July 17, 2021

Imāgō conventiculī hodiernī


Hodiē convenīmus trēs gladiātōrēs ut Latīnē colloquentēs ambulārēmus circā Sinum Missiōnis. Melius est enim diēbus aestīvīs prope mare congregārī. Circuitū autem complētō, reversī ad āream statīvam valē dīximus. Utinam plūrēs Augustō mēnse adsīmus!

Saturday, July 10, 2021

Conventiculum Jūlium

Audītīs sodālibus, conveniēmus diē Sāturnī 17ō, hōrā 13ā, in āreā statīvā hāc:

3550 Corona Oriente Rd, San Diego, CA 92109
Deinde, ambulābimus vel in umbrā manēbimus, sī aestus fortior sit, Latīnē loquentēs. Venīte crēbrī!Valēte!

Saturday, June 19, 2021

Imāginēs conventiculī

Hodiē convēnīmus in Convalle Pinnāculōrum quīnque gladiātōrēs ut ambulārēmus usque ad dējectum aquārum. Inter nōs adfuit prīmum Sebastiānus fīlius Jōhannis. Jūdiciola autem dēbuit abīre ante fīnem quia occupāta erat. Proptereā, prōh dolor, abest ab imāginibus. 

Wednesday, June 9, 2021

Conventiculum Jūnium

Conveniēmus, cārissimī, diē Sāturnī 19ō Jūniī, hōrā 13:00 (1 PM) in āreā statīvā hāc in Convalle Pinnāculōrum:

12350 Black Mountain Rd, San Diego, CA 92129Deinde Latīnē colloquentēs ambulābimus ad dējectum aquārum:

  Waterfall at Los Penasquitos Canyon


Habeātis calceāmenta apta!


Valēte!