Wednesday, August 10, 2022

Saturday, July 9, 2022

Imāgō conventiculī hodiernī

 

Hodiē trēs gladiātōrēs in agrō Statiōnis Lībertātis  ad Nepōtem legendum convēnimus.  Legimus autem capita I, II, III, IV dē Themistoclē. Mīrus vērō ūsus subjūnctīvī in sententiā hāc:

barbarus [...] adeō angustō marī cōnflīxit, ut eius multitūdō nāvium explicārī nōn potuerit.(Nep. Them. 4.5)

 explicātur in librō hōc (389). Cum autem multa in vītā meā mūtātūra sint, ut scītis, tempore opportūnō certiōrēs vōs faciam. Valēte!

Wednesday, July 6, 2022

Nuntius conventiculī Jūliī

Conveniēmus hōc mēnse, amīcī, diē Sāturnī 9ō, hōrā 13ā (1 PM) in āreā statīvā hāc in Statiōne Lībertātis


 Map of 2285 Cushing Rd, San Diego, CA 92106

 Deinde lēctiōnem dē virīs illūstribus pergēmus(Nep. Them. 1)


 

 Valēte!

USS Recruit TDE-1

Saturday, June 18, 2022

Imāginēs conventiculī

Hodiē convenīmus trēs gladiātōrēs ad ascendendum montem Cucullum. Dēfuit quidem amīcus Jōannis quī nōn vacābat. Latīnē ergō colloquentēs pervenīmus ferē usque ad montīs cacūmen. Grātiās agō vōbīs ob lepidam ambulātiōne, praesertim Leōnī quī etsī post morbum con valēscēns, voluit adesse. Cōgitātē dē opere nōbīs legendō in futūrō conventiculō, quaesō!

Monday, June 13, 2022

Conventiculum Jūnium

Sententiīs vestrīs audītīs, conveniēmus, dīlēctissimī, diē Sāturnī 18ō Jūniī, hōrā 13ā (1 PM) ut montem Cucullum (vulgō Cowlēs) Latīnē colloquentēs ascendāmus.

6949 Barker Way, San Diego, CA 92119

Map of 6949 Barker Way, San Diego, CA 92119


Venīte ergō bene calceātī aquamque vōbīscum ferentēs.

Valēte!

Cowles Mountain
Mōns Cucullus
Caligae with nails
Caliga, calceāmentum optimum