Sunday, January 22, 2023

Imāgo conventiculī


In hāc imāgine, amīcī, trēs gladiātōrēs adsunt ante theātrum nōndum parātum quod in campō Ūniversitātis Californiae exstruitur. Quod hominēs indoctī, nec Latīnē nec Graecē scientēs, amphitheātrum appellant. Nam in amphitheātrō spectātōrēs circum scaenam sunt, in theātrō autem  prō eā sedent. Aliae autem imāginēs dēsunt quia telephōnium meum exstīnctum est. Longē vērō per campum ambulāvimus,  pōtiōnēs calidās  sūmpsimus, amīcitiam renovāvimus. Ad proximum conventiculum!

No comments:

Post a Comment

Scrībite Latīnē, quaesō!