Saturday, May 28, 2022

Imāginēs conventiculī

Hodiē septem gladiātōrēs convēnimus in campō Ūniversitātis Pūblicae Sānctī Didacī. Ibi Hieremīās testūdinem quam invēnerat in piscīnā posuit. Nōs autem lātrīnam prō Hieremīā invēnimus. Jōhannēs vērō locum bene sciēns ad pulchriōrēs locōs dūxit. Libentissimē Fidem et Alyssam discipulās suscēpimus. Ad proximum conventiculum, quō montem ascendēmus!Testūdo
Exspectant Hieremīam
Heremīas melius sē sentit
Nōs omnēs
Hōrologium
Optimum aedificium

No comments:

Post a Comment

Scrībite Latīnē, quaesō!