Friday, June 24, 2022

Saturday, June 18, 2022

Imāginēs conventiculī

Hodiē convenīmus trēs gladiātōrēs ad ascendendum montem Cucullum. Dēfuit quidem amīcus Jōannis quī nōn vacābat. Latīnē ergō colloquentēs pervenīmus ferē usque ad montīs cacūmen. Grātiās agō vōbīs ob lepidam ambulātiōne, praesertim Leōnī quī etsī post morbum con valēscēns, voluit adesse. Cōgitātē dē opere nōbīs legendō in futūrō conventiculō, quaesō!

Monday, June 13, 2022

Conventiculum Jūnium

Sententiīs vestrīs audītīs, conveniēmus, dīlēctissimī, diē Sāturnī 18ō Jūniī, hōrā 13ā (1 PM) ut montem Cucullum (vulgō Cowlēs) Latīnē colloquentēs ascendāmus.

6949 Barker Way, San Diego, CA 92119

Map of 6949 Barker Way, San Diego, CA 92119


Venīte ergō bene calceātī aquamque vōbīscum ferentēs.

Valēte!

Cowles Mountain
Mōns Cucullus
Caligae with nails
Caliga, calceāmentum optimum


Saturday, May 28, 2022

Imāginēs conventiculī

Hodiē septem gladiātōrēs convēnimus in campō Ūniversitātis Pūblicae Sānctī Didacī. Ibi Hieremīās testūdinem quam invēnerat in piscīnā posuit. Nōs autem lātrīnam prō Hieremīā invēnimus. Jōhannēs vērō locum bene sciēns ad pulchriōrēs locōs dūxit. Libentissimē Fidem et Alyssam discipulās suscēpimus. Ad proximum conventiculum, quō montem ascendēmus!Testūdo
Exspectant Hieremīam
Heremīas melius sē sentit
Nōs omnēs
Hōrologium
Optimum aedificium

Sunday, May 15, 2022

Nuntius conventiculī Māiī

Conveniēmus, amīcī, diē Saturnī 28ō Māiī, hōrā 13ā, in campō Ūniversitātis Pūblicae Sānctī Didacī.  Potestis autem  relinquere raedās sīve in āreā statīvā SDSU Parking Structure 12, tribus dollaribus solūtīs, sīve grātīs extrā campum (e.g., . Dēinde ambulāte usque ad


Scrips Cottage, Campanile Park SDSU, San Diego, CA 92182


Ibi preastōlābimur vōs. Venīte crēbrī!

Map of Map for 32°46'32.0"N 117°04'22.9"Whttps://newscenter.sdsu.edu/sdsu_newscenter/images/stories/9-12-16_Scripps_Cottage_589x.jpg